الزام خرید و فروش با فاکتور رسمی


اطلاعیه روابط عمومی صنف فناوران رایانه تهران:
باتوجه به اینکه الزام وجود فاکتور رسمی در تمامی واحد های صنفی اعم از حقیقی و حقوقی چندین مرتبه در اطلاعیه های مختلف منتشر گردیده، اما متاسفانه در اجرای طرح ارشادی اخطاری سطح عرضه و بازرسی از مراکز عرضه کالاهای حوزه آی تی همچنان شاهد نبود فاکتوررسمی در برخی از واحدهای صنفی می باشیم و اطلاعاتی در خصوص عدم وجود فاکتور رسمی در برخی واحدهای صنفی به دست رسیده است که سبب انتشار این اطلاعیه گردیده:                                                    
"کلیه واحدهای صنفی آگاه باشند برای جلوگیری از قاچاق کالا وسهولت در شناسایی اقلام ورودی قانونی از قاچاق وسلب اتهام، از خرید یا فروش کالاها (جزء و کلی) بدون فاکتوررسمی (سربرگ دار و مهر خورده )جداً خودداری نمایند و در صورت رعایت نکردن و توجه نکردن به این مسئله عواقب کار به عهده مسئول واحد صنفی می باشد.                                                                                                          
لذا خواهشمندم، کلیه واحدهای صنفی مکلف به خرید و فروش کالا با فاکتوررسمی سربرگ دار و به همراه مهرواحد فروشنده می باشند.